1. Inschrijving
   1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het boeken van een sessie of door een verzoek per email.
   1.2 Aanmelding voor lessen kan gedurende het gehele jaar, maar gebeurt bij voorkeur in de maand vóór september, januari of mei. Kinderen tot 18 jaar moeten schriftelijke toestemming krijgen van hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven via de persoonlijke inlog van singspire.setmore.com.
   1.3 Het contract heeft een looptijd van 4 maanden of 1 jaar startende op 1 september, 1 januari of 1 mei vóór de inschrijfdatum. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd. Geboekte afspraken en pakketten worden bijgehouden via het eigen account op singspire.setmore.com dat aangemaakt is om een les te boeken. U krijgt herinneringsmails en sms-berichten over wanneer een afspraak in de planning staat.
  1. Lessen en Lesduur
   2.1 Eén van de op de website van Singspire vermelde coaches, verzorgt de coachingsessies. Lessen worden gegeven te Singspire Spijkenisse of Singspire Oegstgeest of op een nader te bepalen locatie.
   2.2 De leerling heeft recht op de hoeveelheid sessies waar hij/zij voor heeft geboekt. Deze afspraken zijn zelf in te plannen. Het betreft 1, 7 of 14 afspraken.
   2.3 De dag en tijd wordt gekozen door de klant bij het boeken van de afspraak. De coach behoudt zich het recht voor om roosterwijzigingen toe te passen. De klant kan zijn of haar afspraak ook binnen 24 uur verzetten, maar dient deze dan binnen één week na originele datum te herschikken indien daar redelijkerwijs plek en ruimte is, bij dezelfde of een andere coach of locatie. Wanneer de door coach herschikte tijd of dag voor de klant niet schikt, mag de klant deze afspraak binnen twee weken na herschikte datum wederom herschikken.
  1. Tarief en betaling van de sessies
   3.1 Het tarief voor de betreffende afspraken wordt vermeld op de website en op de te ontvangen factuur.
   3.2 Je dient het lesgeld uiterlijk 7 dagen voor de afspraak, bij vooruitbetaling, op NL88 KNAB 05255252560 t.n.v. Willemijn van Helden over te maken. Pakketten dienen bij vooruitbetaling tevens, in z'n geheel, uiterlijk 7 dagen vóór de eerste afspraak betaald te zijn. Voor betaling in termijnen dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan via info@singspire.nl
   3.3 Bij niet tijdig betalen, stoppen de coachingssessies, waarbij de volledige betalingsverplichting blijft bestaan.
   3.5 Singspire behoudt zich het recht toe om jaarlijks, per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, prijswijzigingen door te voeren. Deze prijswijzigingen worden van kracht na afloop van de lopende overeenkomst. Een wijziging van het tarief wordt uiterlijk 1 december, voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar, bekend gemaakt.
   3.6 Bij het tussentijds opzeggen van de overeenkomst of bij plotselinge beëindiging van de sessies (bijvoorbeeld na aanschaf van een pakket) door de klant, is er sprake van contractbreuk en blijven de in de overeenkomst aangegane verplichtingen bestaan (m.u.v.: Langdurige ziekte (>1 maand) van de leerling, tegen overlegging van een medische verklaring (binnen 2 maanden na aanvang van de ziekte)).
  1. Betalingsachterstand
   4.1 Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden extra administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht, het factuurbedrag wordt met € 7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 22,50. Indien betaling van de factuur (eventueel vermeerderd met de verhoging(en)) na betalingsherinnering uitblijft, wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van de klant of ouders/verzorgers van de klant.
   4.2 Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de klant geen verdere sessies te geven tot het moment waarop het dan openstaande bedrag (het oorspronkelijke factuurbedrag vermeerderd met verhoging(en) en/of incassokosten) geheel is voldaan. Deze sessies kunnen uitsluitend in overleg met de coach en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde contractjaar worden ingehaald. Restitutie van lesgeld, vanwege om deze reden niet gegeven lessen, vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege, om deze reden niet gegeven lessen, te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan.
  1.  Afmelding
   5.1 Afmelding dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les via Setmore, mail en sms te geschieden. Indien niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgemeld, vervalt het recht op de sessie. Groepssessies kunnen, indien er voldoende plek is, ingehaald worden in een andere groepssessies. Bij onvoldoende aanwezigen behoudt de docent zich het recht voor om de groepssessie te annuleren.
   5.2 Het kosteloos afzeggen van een afspraak kan, mits de les tenminste 24 uur van tevoren is afgemeld. Indien het rooster dit toelaat, binnen één week op een ander tijdstip bij dezelfde of bij een andere coach en/of locatie worden ingehaald. Mocht hiervoor binnen één week geen datum overeengekomen kunnen worden dan vervalt de afspraak.
  1.  Afwezigheid coach
   6.1 De coach behoudt zich het recht voor om de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de les te annuleren, maar verplicht zich de continuïteit van de sessies zoveel mogelijk te waarborgen. Afspraken die door de docent worden geannuleerd, kunnen indien het rooster dit toelaat, bij dezelfde of een andere docent op een ander tijdstip worden ingehaald. Dit kan ook op een andere locatie zijn. Mocht hiervoor binnen 2 weken redelijkerwijs geen datum overeengekomen kunnen worden dan vervalt de afspraak.
  1.  Vakantiedagen en Feestdagen
   7.1 Onder feestdagen vallen: Goede Vrijdag, 1e en 2e paasdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. Buiten deze dagen geldt dat de coach vakantieweken kan opnemen. De afspraken verschuiven dan of kunnen worden ingehaald op een ander moment of bij een andere coach. Het streven is om het aantal lessen waar de leerling recht op heeft binnen de contracttermijn te laten plaatsvinden.
  1. Invulling van de lessen
   8.1 De sessie begint en eindigt op de afgesproken tijd. Te laat komen is voor eigen risico.
   8.2 Ondergetekende is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van materiaal, waaronder bladmuziek en muziekbanden. Een goede voorbereiding is belangrijk. Denk aan het meenemen van een flesje water, songtekst en pen en papier.
   8.3 Wanneer binnen de sessie gezocht moet worden naar geschikt materiaal, wordt deze tijd niet gecompenseerd.
   8.4 Het is niet toegestaan om zonder toestemming derden mee te nemen.
   8.5 Gestreefd wordt naar 1 à 2 openbare zanguitvoeringen per jaar. Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer aanbevolen.
  1. Tarieven
   Zie hier
  1. BTW-heffing voor volwassenen
   10.1 Voor volwassenen vanaf 21 jaar is 21% BTW over het lesgeld berekend. Wijzigingen van de ‘Wet op de omzetbelasting’ worden in de lesgeldberekening doorgevoerd.
 1. Verhuizing
  11.1 Wanneer de leerling buiten een straal van 30 kilometer gaat wonen, mag het contract met opzegtermijn van een maand worden ontbonden. Hiervoor dient de leerling schriftelijk bewijs te overleggen.
  11.2 Wanneer de docent buiten een straal van 30 kilometer gaat wonen, mag het lescontract door zowel de leerling als de docent, met opzegtermijn van een maand, worden ontbonden of kan worden overgegaan op het volgen van lessen via Skype.