Lesvoorwaarden 2018-2019

 1. Inschrijving
  1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via een volledig ingevuld inschrijfformulier en het boeken van een zangles.
  1.2 Aanmelding voor lessen kan gedurende het gehele lesjaar, maar gebeurt bij voorkeur in september, januari of mei. Leerlingen tot 18 jaar moeten schriftelijke toestemming krijgen van hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de docent.
  1.3 Na plaatsing is een leerling ingeschreven. Het contract heeft een looptijd van 4 maanden of 1 jaar startende op 1 september, 1 januari of 1 mei vóór de inschrijfdatum. Aan het einde van het lopende lesjaar wordt aan de leerling een nieuw inschrijfformulier aangeboden voor het volgende contractjaar. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd. Als de leerling zijn opleiding wil continueren, dan moet het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend bij de docent worden ingeleverd. Eenmaal geplaatst, is en blijft de leerling of ouder/verzorger van de leerling het lesgeld verschuldigd tot het moment waarop de leerling niet langer ingeschreven staat. Lesinformatie en lesplanning worden bijgehouden via heteigen account op singspire.setmore.com dat aangemaakt is om een les te boeken. U krijgt herinneringsmails en sms-berichten over wanneer een les in de planning staat.
 2. Lessen en Lesduur
  2.1 Eén van de op de website van Singspire  vermelde docenten, verzorgt de zanglessen of zang- en theorielessen aan de leerling. Lessen worden gegeven aan de zangstudio Willemijn van Helden te Spijkenisse of Oegstgeest/Leiden of op een nader te bepalen locatie.
  2.2 De leerling heeft recht op de hoeveelheid lessen waarvoor hij zich via het inschrijfformulier heeft ingeschreven. Deze losse lessen zijn zelf in te plannen. Het betreft 7, 14 of 42 lessen.
  2.3 De lesdag en lestijd worden in overleg bij de plaatsing van de leerling bepaald. De docent behoudt zich het recht voor om roosterwijzigingen toe te passen. Aanpassing van lesdagen en lestijden door de leerling zijn, uitsluitend na schriftelijk verzoek, in overleg en binnen redelijke grenzen mogelijk.
 3. Lesgeldtarief en betaling van de lessen
  3.1 Het lesgeldtarief voor het betreffende lesjaar wordt vermeld op de website en op de te ontvangen factuur.
  3.2 Je dient het lesgeld ineens te voldoen of in maandelijkse termijnen, uiterlijk voor de 1e van de maand, bij vooruitbetaling, op NL88 KNAB 05255252560 t.n.v. Willemijn van Helden. Losse lessen kunnen per les afgerekend worden. Ondergetekende ontvangt hiervoor bij aanvang van de overeenkomst één factuur.
  3.3 Het maandtarief wordt bepaald door het lesgeld van alle lessen op te tellen en deze te delen door het aantal maanden dat men ingeschreven staat. Resp. 12 of 4 maanden.
  3.4 Bij meer dan 2 maanden betalingsachterstand stoppen de lessen, waarbij de volledige betalingsverplichting blijft bestaan.
  3.5 De docent behoudt zich het recht toe om jaarlijks, per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, prijswijzigingen door te voeren. Deze prijswijzigingen worden van kracht na afloop van de lopende overeenkomst. Een wijziging van het lesgeldtarief wordt uiterlijk 1 december, voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar, bekend gemaakt.
  3.6 Bij het tussentijds opzeggen van de lessen of bij plotselinge beëindiging van de lessen door de leerling, is er sprake van contractbreuk en blijven de in de lesovereenkomst aangegane verplichtingen bestaan (m.u.v.: Langdurige ziekte (>1 maand) van de leerling, tegen overlegging van een medische verklaring (binnen 2 maanden na aanvang van de ziekte)).
 4. Betalingsachterstand
  4.1 Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden extra administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht, het factuurbedrag wordt met € 7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 22,50. Indien betaling van de factuur (eventueel vermeerderd met de verhoging(en)) na betalingsherinnering uitblijft, wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van de leerling of ouders/verzorgers van de leerling.
  4.2 Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het dan openstaande bedrag (het oorspronkelijke factuurbedrag vermeerderd met verhoging(en) en/of incassokosten) geheel is voldaan. Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde contractjaar worden ingehaald. Restitutie van lesgeld, vanwege om deze reden niet gegeven lessen, vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege, om deze reden niet gegeven lessen, te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan.
 5.  Afmelding
  5.1 Afmelding dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les via Setmore, mail en sms te geschieden. Indien niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgemeld, vervalt het recht op de les. Groepslessen kunnen, indien er voldoende plek is, ingehaald worden in een andere groepsles. Bij onvoldoende aanwezigen behoudt de docent zich het recht voor om de groepsles te annuleren.
  5.2 Het kosteloos afzeggen van een les kan, mits de les tenminste 24 uur van tevoren is afgemeld. Indien het rooster dit toelaat, binnen één week op een ander tijdstip bij dezelfde of bij een andere docent worden ingehaald. Mocht hiervoor binnen één week geen datum overeengekomen kunnen worden dan vervalt de les.
 6.  Afwezigheid docent
  6.1 De docent behoudt zich het recht voor om de les binnen 24 uur voor aanvang van de les te annuleren, maar verplicht zich de continuïteit van de lessen zoveel mogelijk te waarborgen. Lessen die door de docent worden geannuleerd, kunnen indien het rooster dit toelaat, bij dezelfde of een andere docent op een ander tijdstip worden ingehaald. Dit kan ook op een andere locatie zijn. Mocht hiervoor binnen 2 weken redelijkerwijs geen datum overeengekomen kunnen worden dan vervalt de les.
 7.  Vakantiedagen en Feestdagen
  7.1 Onder feestdagen vallen: Goede Vrijdag, 1e en 2e paasdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. Buiten deze dagen geldt dat de docent vakantieweken kan opnemen. Deze weken gelden niet als lesweken. De lessen verschuiven of kunnen worden ingehaald op een ander moment. Het streven is om het aantal lessen waar de leerling recht op heeft binnen de contracttermijn te laten plaatsvinden.
 8. Invulling van de lessen
  8.1 De les begint en eindigt op de afgesproken tijd. Te laat komen is voor eigen risico.
  8.2 Ondergetekende is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van lesmateriaal, waaronder bladmuziek en muziekbanden. Een goede voorbereiding is belangrijk. Denk aan het meenemen van een flesje water, songtekst en pen en papier.
  8.3 Wanneer binnen de les gezocht moet worden naar geschikt lesmateriaal, wordt deze tijd niet gecompenseerd.
  8.4 Het is niet toegestaan om zonder toestemming derden mee naar de les te nemen.
  8.5 Gestreefd wordt naar 1 à 2 openbare zanguitvoeringen per jaar. Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer aanbevolen.
 9. Tarieven
  Zie hier
 10. BTW-heffing voor volwassenen
  10.1 Voor volwassenen vanaf 21 jaar is 21% BTW over het lesgeld berekend. Wijzigingen van de ‘Wet op de omzetbelasting’ worden in de lesgeldberekening doorgevoerd.
 11. Verhuizing
  11.1 Wanneer de leerling buiten een straal van 30 kilometer gaat wonen, mag het lescontract met opzegtermijn van een maand worden ontbonden. Hiervoor dient de leerling schriftelijk bewijs te overleggen.
  11.2 Wanneer de docent buiten een straal van 30 kilometer gaat wonen, mag het lescontract door zowel de leerling als de docent, met opzegtermijn van een maand, worden ontbonden of kan worden overgegaan op het volgen van lessen via Skype.